Jon Palle Buhl

Oplysninger

Generelle oplysninger

Alle Jon Palle Buhls advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Jon Palle Buhl har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringsselskabet og garantistilleren er Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V. Jon Palle Buhl anvender ikke lovvalg- og/eller værnetingsklausuler i forhold til klienter.

De nærmere regler for udøvelse af advokaterhvervet fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk).

Jon Palle Buhl har udarbejdet retningslinjer for håndteringen af persondata. Retningslinjerne findes her.

Selskabs- og bankoplysninger

Jon Palle Buhl Advokataktieselskab
CVR-nr.: 17 90 02 85
Girokonto: 602 27 90
Danske Bank: 4183 4180 518 614
IBAN: DK 53 30004180518614
BIC: DABADKKK

Honorar

Jon Palle Buhls honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling. Vi tager dog også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser, graden af nødvendig specialviden samt det resultat, der opnås for klienten.

Sagerne afregnes normalt, når de er afsluttede, men ved længerevarende sager eller ved klientforhold med større sagsportefølje afregnes der kvart-, halv- eller helårligt efter aftale i det enkelte tilfælde. For visse sagstyper beder vi om deponering af acontobeløb.

De kvalitetskrav, vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne, men vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten.

Regler om hvidvaskning

Jon Palle Buhl er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I visse typer af sager er vi derfor forpligtede til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på vores klienter.

Endvidere er vi i medfør af hvidvaskreglerne i visse situationer forpligtet til at foretage underretning til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, hvis der opstår mistanke om, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der kan i forbindelse med en sådan underretning ske videregivelse til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet af indhentede identitetsoplysninger.

De identitetsoplysninger, som vi har modtaget, vil i henhold til loven blive opbevaret i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Klientmidler

Alle klientmidler, der indbetales til Jon Palle Buhl, indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelser.

Jon Palle Buhl påtager sig ikke noget ansvar for klientmidler, der er indsat hos vores bankforbindelser, i tilfælde af at den pågældende bank måtte blive nødlidende. Klientmidler er beskyttet efter de almindelige regler om indskydergaranti, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. bank – også for klientbankkonti. Det betyder, at hvis klienten/klientens virksomhed har penge på egen konto og på Advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, da kan klienten af det samlede indestående kun få dækket op til i alt EUR 100.000 via garantiordningen.

Jon Palle Buhl anvender Danske Bank eller Jyske Bank som bankforbindelse, og klienten kan ved henvendelse til den sagsansvarlige partner få oplysninger om, i hvilken af de 2 banker klientmidlerne er indsat.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Jon Palle Buhls rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt opfordres klienten til at tage kontakt til den sagsansvarlige partner.
 
Jon Palle Buhl er undergivet de advokatetiske regler, og klienten kan indbringe klager over vores rådgivning eller det opkrævede salær til Advokatnævnet på følgende adresse: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk