English

Honorar

Jon Palle Buhls honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling. Vi tager dog også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser, graden af nødvendig specialviden samt det resultat, der opnås for klienten.

Sagerne afregnes normalt, når de er afsluttede, men ved længerevarende sager eller ved klientforhold med større sagsportefølje afregnes der kvart-, halv- eller helårligt efter aftale i det enkelte tilfælde. For visse sagstyper beder vi om deponering af á conto-beløb.

De kvalitetskrav, vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne, men vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten.

Generelle oplysninger

Med henvisning til advokaters generelle oplysningsforpligtelser kan det oplyses:
  • at samtlige Jon Palle Buhls advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet
  • at Jon Palle Buhl har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  • at ansvarsforsikringsselskabet og garantistilleren er CNA Insurance Company Ltd., Hammerensgade 6, 1267 København K
  • at Jon Palle Buhl ikke anvender lovvalg- og/eller værnetingsklausuler i forhold til klienter
  • at de nærmere regler for udøvelse af advokaterhvervet bl.a. fremgår af www.advokatsamfundet.dk
  • at Jon Palle Buhl har udarbejdet retningslinjer for håndteringen af persondata. Retningslinjerne findes her.

Klientmidler

Alle klientmidler, der indbetales til Jon Palle Buhl, indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelser.

Jon Palle Buhl påtager sig ikke noget ansvar for klientmidler, der er indsat hos vores bankforbindelser i tilfælde af, at den pågældende bank måtte blive nødlidende.  Klientmidler er beskyttet efter de almindelige regler om indskydergaranti, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. bank – også for klientbankkonti. Det betyder, at hvis klienten/klientens virksomhed har penge på egen konto og på advokatkontorets klientbankkonto i samme bank, da kan klienten af det samlede indestående kun få dækket op til i alt EUR 100.000 via garantiordningen.

Jon Palle Buhl anvender Danske Bank eller Jyske Bank som bankforbindelse, og klienten kan ved henvendelse til den sagsansvarlige partner få oplysninger om, i hvilken af de 2 banker klientmidlerne er indsat.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Jon Palle Buhls rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt opfordres klienten til at tage kontakt til den sagsansvarlige partner.
 
Jon Palle Buhl er undergivet de advokatetiske regler, og klienten kan indbringe klager over vores rådgivning eller det opkrævede salær til Advokatnævnet på følgende adresse: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. 
AS-logo.jpg          DA-logo.jpg

 

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl     Valkendorfsgade 16     1151 København K     Telefon +45 3348 0000     Fax +45 3348 0048